Kateřina Káňová

Bali, Indonesia

Feb 28, 2018 ~ Mar 1, 2018

Bali

Indonesia

D - 132

Feb 28, 2018 ~ Mar 1, 2018

1

1

15

Kateřina Káňová

Rotterdam, Netherlands

Jun 4, 2017 ~ Mar 6, 2018

Rotterdam

Netherlands

D + 137

Jun 4, 2017 ~ Mar 6, 2018

1

1

7

Kateřina Káňová

Prague, Czech Republic

Oct 1, 2016 ~ May 28, 2017

Prague

Czech Republic

D + 383

Oct 1, 2016 ~ May 28, 2017

7

7

346

Kateřina Káňová

Zaanse Schans, Netherlands

Jul 1, 2016 ~ Aug 30, 2016

Zaanse Schans

Netherlands

D + 475

Jul 1, 2016 ~ Aug 30, 2016

0

1

4

Kateřina Káňová

Vatican, Vatican

Sep 13, 2015 ~ Sep 20, 2015

Vatican

Vatican

D + 767

Sep 13, 2015 ~ Sep 20, 2015

0

1

1

Kateřina Káňová

Venice, Italy

Sep 12, 2015 ~ Sep 21, 2015

Venice

Italy

D + 768

Sep 12, 2015 ~ Sep 21, 2015

0

1

2

Kateřina Káňová

Florence, Italy

Sep 11, 2015 ~ Sep 20, 2015

Florence

Italy

D + 769

Sep 11, 2015 ~ Sep 20, 2015

0

1

2

Kateřina Káňová

Monaco, Monaco

Sep 9, 2015 ~ Sep 16, 2015

Monaco

Monaco

D + 771

Sep 9, 2015 ~ Sep 16, 2015

0

4

2

Kateřina Káňová

Nice, France

Sep 2, 2015 ~ Sep 9, 2015

Nice

France

D + 778

Sep 2, 2015 ~ Sep 9, 2015

0

1

1

Kateřina Káňová

Rotterdam, Netherlands

Aug 14, 2015 ~ Aug 21, 2015

Rotterdam

Netherlands

D + 797

Aug 14, 2015 ~ Aug 21, 2015

0

5

1

Kateřina Káňová

Rome, Italy

Sep 21, 2014 ~ Sep 30, 2014

Rome

Italy

D + 1124

Sep 21, 2014 ~ Sep 30, 2014

0

1

1

Kateřina Káňová

Brighton, England

Sep 10, 2014 ~ Sep 18, 2014

Brighton

England

D + 1135

Sep 10, 2014 ~ Sep 18, 2014

0

1

2

Kateřina Káňová

Dubrovnik, Croatia

Aug 20, 2014 ~ Aug 31, 2014

Dubrovnik

Croatia

D + 1156

Aug 20, 2014 ~ Aug 31, 2014

0

4

0

Kateřina Káňová

Vienna, Austria

Dec 17, 2013 ~ Dec 18, 2013

Vienna

Austria

D + 1402

Dec 17, 2013 ~ Dec 18, 2013

0

1

0

Kateřina Káňová

Dubrovnik, Croatia

Jul 4, 2013 ~ Jul 14, 2013

Dubrovnik

Croatia

D + 1568

Jul 4, 2013 ~ Jul 14, 2013

0

2

0

Kateřina Káňová

London, England

Feb 12, 2013 ~ Feb 24, 2013

London

England

D + 1710

Feb 12, 2013 ~ Feb 24, 2013

0

1

0

Kateřina Káňová

Budapest, Hungary

Dec 19, 2012 ~ Dec 22, 2012

Budapest

Hungary

D + 1765

Dec 19, 2012 ~ Dec 22, 2012

0

1

0

Kateřina Káňová

Plitvice, Croatia

Jul 30, 2012 ~ Aug 31, 2012

Plitvice

Croatia

D + 1907

Jul 30, 2012 ~ Aug 31, 2012

0

1

0

Kateřina Káňová

Helsinki, Finland

Sep 2, 2011 ~ Sep 21, 2011

Helsinki

Finland

D + 2239

Sep 2, 2011 ~ Sep 21, 2011

0

1

0

Kateřina Káňová

Krakow, Poland

Jun 23, 2011 ~ Jun 25, 2011

Krakow

Poland

D + 2310

Jun 23, 2011 ~ Jun 25, 2011

0

1

0

Kateřina Káňová

Bratislava, Slovakia

Feb 20, 2010 ~ Feb 26, 2010

Bratislava

Slovakia

D + 2798

Feb 20, 2010 ~ Feb 26, 2010

0

1

0

지금 바로 스토어에서 설레여행을 검색하세요!

여행 계획을 기반으로 한 실시간 동행 매칭부터 동행 SNS 확인, 안전한 트래블 채팅까지!
이 모든 것들이 '설레여행 - 여행 동행 친구 찾기' 앱에서만 가능합니다!
여행자의 필수 앱! 지금 바로 설레여행을 다운 받으세요!